Odkrywamy

tajemnice przyrody

zapraszamy

Przyrodę podziwiamy, poznajemy i chronimy, ponieważ jesteśmy jej częścią.
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga, położnego w obrębie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego możemy podziwiać, poznawać i chronić przyrodę wiosną, latem, jesienią i zimą.
jezyczek

logotypy UE

Kampania promocyjno-informacyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego województwa
kujawsko-pomorskiego oraz działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie – projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2.
Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

logo WFOSiGW