Odkrywamy

tajemnice przyrody

Edukacja ekologiczna

Poznaj ścieżki i szlaki

Ośrodek „Wilga” to nie tylko miejsca gdzie można wspaniale wypoczywać, odetchnąć od miejskiego zgiełku i pośpiechu. Baza dydaktyczno-hotelowa  oraz usytuowania ośrodka   na obszarze parku krajobrazowego stwarzają doskonałe możliwości prowadzenia różnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, aktywnego poznawania  przyrody oraz organizowania szkoleń i konferencji.

 

Na sali prowadzi się zajęcia kameralne z zakresu edukacji ekologicznej, podczas których uczestnicy mogą m.in.: obejrzeć film o G-LPK, zapoznać się z ekspozycją fauny zgromadzoną w Ośrodku „Wilga”, poznać różne zbiorowiska roślinne (grady, olsy, łęgi, bory, torfowiska, murawy), brać udział w grach integracyjnych i dydaktycznych.

 

Na obszarze Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego wytyczono przyrodnicze ścieżki dydaktyczne, na których umieszczono tablice informacyjne oraz udostępniono punkty widokowe ułatwiające poznawanie najciekawszych przyrodniczo obiektów.

 

W okolicy Ośrodka Edukcji Przyrodniczej w Czarnym Bryńsku znajduje się przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Wilczełyko”.

Z umieszczonych na niej tablicach informacyjnych można  dowiedzieć się wiele ciekawych informacji o: funkcjonowaniu ekosystemu leśnego, biologii wybranych, chronionych gatunków roślin G-LPK, ochronie przyrody oraz gospodarce leśnej. Na przystankach wzdłuż ścieżki opisano m. in.:

 • wawrzynek wilczełyko;
 • widłaka jałowcowatego;
 • pożyteczne dla lasu działania dzięcioła;
 • mrowisko
 • oczko wodne
 • paprotkę zwyczajną
 • pomnikowe dęby
 • kopytnik pospolity
 • młodnik
 • rębnie złożoną

Warto również skorzystać z dydaktycznych tablic przygotowanych przez Nadleśnictwo Brodnica umieszczonych na ścieżce dla pieszych przy drodze prowadzącej z Górzna do rezerwatu Szumny Zdrój”. Przedstawiono na nich w ciekawy sposób różne zagadnienia z wiedzy o lesie dotyczącą m.in.: funkcji lasu (przedstawienie przyrodniczego i ekonomicznego znaczenia lasów), ptaków leśnych (w bardzo ciekawy sposób, w formie „ptasiego budzika”,  pokazano o jakich godzinach można usłyszeć śpiew różnych gatunków ptaków), gospodarki leśnej (pielęgnowanie lasu przez leśników, wyjaśnienie czym jest szkółka leśna, uprawa leśna, młodnik itp.) oraz opisano form ochrony przyrody (wyjaśniono jakie są formy ochrony przyrody w Polsce, zamieszczono mapę Polski z rozmieszczeniem parków narodowych z fotografiami).

 

Przy rezerwacie „Klonowo” i siedzibie Nadleśnictwa Lidzbark znajduje się Leśna Ścieżka Dydaktyczna. Możemy się tu zapoznać nie tylko z ekosystemem leśnym, ale także i gospodarką leśną.

Ośrodek „Wilga” prowadzi zajęcia terenowe stwarzające dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego poznawania przyrody:

 • Wartości kulturowe Górzna (zwiedzanie Górzna).
 • Walory Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego:
  • projekcja filmu przyrodniczego o G-LPK;
  • przedstawienie położenia geograficznego, ukształtowania, terenu,  wód powierzchniowych, flory,fauny, rezerwatów przyrody, pomników przyrody parku.
 • Formy ochrony przyrody w Polsce.
 • Fauna Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
  • przedstawienie podstawowych gatunków zwierząt zamieszkujących park;
  • opis charakterystycznych cech wybranych grup zwierząt;
  • zapoznanie z problematyka prawnej ochrony fauny.
 • Flora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego:
  • zaprezentowanie różnych typów środowisk z charakterystycznymi dla nich roślinam;
  • podanie przykładów roślin chronionych występujących w parku.
 • „Życiodajna woda”:
  • podanie przykładów wykorzystania wody w gospodarce człowieka i przyrodzie;
  • charakterystyka zasobów wody na świecie;
  • opis klas czystości wody i problematyki zanieczyszczenia wód;
  • przeprowadzenie badań (oznaczenie podstawowych parametrów jakości wody) wody pochodzącej z pobliskich jezior.
 • Drzewa:
  • przeprowadzanie zajęć terenowych, podczas których prezentowane są różne typy zbiorowisk leśnych oraz realizowane ćwiczenia w rozpoznawaniu gatunków drzew i określaniu ich wieku i wysokości.
 • „Spacer po niebie”:
  • opis i wskazanie położenie Gwiazdy Polarnej;
  • zaprezentowania sposobów odnajdywania głównych gwiazdozbiorów na nocnym niebie.

  

W ofercie edukacyjnej ośrodka są także zajęcia warsztatowe obejmujące tematy:

 • Woda źródłem życia.
 • Las- ekosystem przyjazny człowiekowi.
 • Bioróżnorodność bogactwem środowiska naturalnego.
 • Formy ochrony przyrody.
 • Gospodarka na terenach chronionych.
 • Oszczędzanie zasobów przyrody i energii jako forma ochrony środowiska człowieka.
 • Torfowiska- obszary wyjątkowe i zagrożone.
 • Płazy i gady różnorodność i ochrona.
 • Rok z życia drobnych ssaków.
 • Ptaki lęgowe Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
 • Ostatnie zlodowacenie a współczesna flora i fauna G-LPK.
 • Fauna i flora G-LPK.
 • Walory przyrodnicze rezerwatu „Szumny Zdrój”.
 • Walory kulturowe i historyczne Górzna.
 • Walory przyrodnicze rezerwatu „Czarny Bryńsk”
 • Walory przyrodnicze rezerwatu „Jar Brynicy”.

 

Górznieńsko-Lidzarski Park Krajobrazowy prowadzi działalność w zakresie edukacji ekologicznej. Są to przede wszystkim zajęcia oparte na bezpośrednim kontakcie z przyrodą, prowadzone w plenerze na ścieżkach przyrodniczo-edukacyjnych takich jak: Wilczełyko, Szumny Zdrój, Do Dębu Rzeczypospolitej, Do rezerwatu Czarny Bryńsk, Wokół jeziora Górzno czy Leśna szkoła odkrywców w Rudzie. Prowadzone są one w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych i sprzętu badawczego. Uczestnicy zajęć terenowych doskonalą umiejętność obserwacji środowiska i organizmów w nim żyjących, uczą się patrzeć i kulturalnie zachowywać wobec otaczającej przyrody.  Tematyka zajęć terenowych jest dopasowana do wieku dzieci i młodzieży oraz ustalana wcześniej z opiekunem grupy. Zajęcia odbywają się w następujących blokach tematycznych, do wyboru:

 • Podchody przyrodnicze, questy terenowe;
 • Rozpoznawanie gatunków drzew, roślin i zwierząt;
 • Badanie wody i organizmów w niej żyjących;
 • Badanie gleby, ściółki i organizmów w nich żyjących;
 • Badanie powietrza;
 • Rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt;
 • Zajęcia fotograficzne;
 • Zielony detektyw, przyrodnicze bingo;
 • Znaczenie lasu w przyrodzie i gospodarce człowieka;
 • Odnawiane źródła energii. 

W ramach zajęć istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia rowerów, zorganizowania ogniska oraz przeprowadzenia dodatkowych zajęć plastycznych.

Na potrzeby zajęć z dziećmi i młodzieżą posiadamy również bogato wyposażone sale edukacyjne znajdujące się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Rudzie i Czarnym Bryńsku. Dzięki temu nasza oferta dydaktyczna jest ciągle rozbudowywana i może być realizowana  niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych. Podczas warsztatów wykorzystywane są różne formy pracy (gry i zabawy, rebusy, krzyżówki, prezentacje multimedialne, doświadczenia) oraz demonstracje pokazowe (modele hydrocarów, pojazdów napędzanych energią wiatru, wody i Słońca itp.).

 

Proponowana tematyka warsztatów:

 • Warsztaty ekologiczne - segregacja śmieci;
 • Dziupla - zajęcia dla najmłodszych nt. mieszkańców lasu, połączone z pracami plastycznymi;
 • Przygotowania zwierząt do zimy;
 • Rozpoznawanie tropów zwierząt i wykonywanie odlewów gipsowych;
 • Budzenie się przyrody na wiosnę;
 • Walory przyrodniczo-krajobrazowe GLPK;
 • Różne oblicza energii;
 • Laboratorium przyrody – powietrze, woda, gleba;
 • Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę?
 • Eko-artysta.

Wszystkie zajęcia są całkowicie bezpłatne. Zgłoszenie chęci uczestnictwa można dokonywać telefonicznie lub mailowo. Zapraszamy.    

  

logotypy UE

Kampania promocyjno-informacyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego województwa
kujawsko-pomorskiego oraz działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie – projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2.
Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

logo WFOSiGW