Odkrywamy

tajemnice przyrody

Krajobraz

Poznaj rezerwaty przyrody

Skumulowały się tutaj wszystkie klasyczne dla obszarów polodowcowych jednostki geomorfologiczne tj. równiny morenowe, pagórki i wzgórza morenowe, kemy, drumliny, ozy, równiny sandrowe, rynny subglacjalne, doliny rzeczne, obniżenia wytopiskowe. Podczas wycofywania się lądolodu skandynawskiego na północ Europy ( 17 tyś. Lat temu), pozostawały  płaty i bryły martwego lodu. Między nimi tworzyły się wówczas jeziorka, w których wody roztopowe akumulowały osady (głównie żwiry, piaski, mułki). Po całkowitym stopieniu się lodu, w miejscu gdzie wcześniej były fragmenty martwego lodu powstały zagłębienia wytopiskowe, a tam gdzie gromadziły się osady powstały wzniesienia zwane kemami.

W okolicach Górzna i Leźna deniwelacje przekraczają 50 m, a krajobraz przypomina tereny podgórskie. Szczególnie atrakcyjnie prezentuje się dolina rzeki Brynicy (23,1 km), głęboko wcięta w otaczający teren, z licznymi dolinkami bocznymi i niszami źródliskowymi. Fragment „przełomowego” odcinka Brynicy objęty jest ochroną rezerwatową (rez. Jar Brynicy). Rzeka płynie tu szybkim nurtem przypominając wyglądem górski potok. Wcina się w utwory morenowe, tworząc  bardzo głęboki jar, o wysokich ( dochodzących nawet do 50 metrów) i stromych, niemal urwistych zboczach.  Liczne wykroty i powalone, obrośnięte mchem wielkie pnie drzew  tworzą piękny, puszczański krajobraz. Brynica jest jedną z najczystszą rzek w regionie.

Na obszarze GLPK występuje kilkadziesiąt jezior, z których do największych i do najbardziej malowniczo położonych należą: Wielkie Leźno (86,2 ha), Samińskie (55,6 ha), Górzno (47 ha), Młyńskie (25,3 ha), Bryńskie Południowe (29,7 ha), Bryńskie Północne (27,9 ha), Piaseczno (25,6 ha) i Wlecz (25,6 ha).

Istotnym elementem krajobrazu Parku są bagna, mokradła i torfowiska, a także występujące w dolinie Brynicy i Samionki liczne wypływy (źródła i wysięki) wód podziemnych.

Nie można pominąć spotykanych wszędzie głazów narzutowych. Wśród nich rozpoznajemy różne skały (magmowe, osadowe i metamorficzne), które zostały przywleczone przez lądolód skandynawski z północnej Europy i dna Morza Bałtyckiego.

 

logotypy UE

Kampania promocyjno-informacyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego województwa
kujawsko-pomorskiego oraz działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie – projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2.
Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

logo WFOSiGW