Odkrywamy

tajemnice przyrody

Zwierzęta

Fauna kręgowców GLPK szacowana jest na ok. 250 gatunków. Zamieszkują tu m.in. łosie, jelenie, dziki, sarny, bobry. Stwierdzono również obecność nielicznej populacji wilka i rysia. Spośród ssaków zamieszkujących Park około 25% stanowią nietoperze. Zidentyfikowano 10 gatunków nietoperzy, co stanowi 90% chiropterofauny tej części Niżu Polski.  

 

Najbogatszą w gatunki gromadę kręgowców stanowią ptaki. Wiele z nich figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt tj. bielik, kania ruda, kania czarna, rybołów, sokół wędrowny, bąk zwyczajny, sowa włochatka, bocian czarny. Symbolem Parku jest żuraw, często obserwowany i słyszany na tych terenach. Osobliwością jest gęgawa – gatunek kaczki budującej gniazda w dziuplach drzew. Przykładem ptaka związanego z obszarami górskimi i czystymi  rzekami o szybkim nurcie jest pluszcz, który potrafi pływać, nurkować a nawet biegać po dnie Brynicy w poszukiwaniu pokarmu. Niezwykle efektownie wygląda najbarwniejszy ptak - zimorodek. Zasiedla on strome zbocza jarów, w których wykopuje norki. Opuszczone przez dzięcioła dziuple zamieszkuje kowalik. Gnieździ się on również w budkach lęgowych, których zbyt duże otwory zalepia dookoła gliną. Teren rezerwatów zamieszkują liczne ptaki wodne i wodno-błotne m.in. : kaczka krzyżówka, gągoł, perkoz dwuczuby, czernica.

 

Z uwagi na sprzyjające warunki wodne licznie występują tu różne gatunki płazów: traszka zwyczajna, kumak nizinny, rzekotka drzewna. W lasach GLPK żyje przedstawiciel gadów -  jadowita żmija zygzakowata. W czystych i dobrze natlenionych wodach Brynicy spotykamy pstrągi potokowe - ryby charakterystyczne dla wartko płynących strumieni górskich. A w licznych jeziorach: szczupaki, sandacze, płocie.

   

logotypy UE

Kampania promocyjno-informacyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego województwa
kujawsko-pomorskiego oraz działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie – projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2.
Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

logo WFOSiGW